2 minutes reading time (343 words)

Suomalaisessa koulussa opitaan sisua

Suomalaisessa koulussa opitaan sisua

Oppiminen koulussa voi joskus olla hankalaa. Oppiminen edellyttää aikaa, ponnisteluja, ja kykyä ratkaista haasteita. Toisin sanoen, oppilaan täytyy olla periksiantamaton, jotta hän oppisi. Suomalaiset tietävät ehkä parhaiten, mistä puhutaan. Sisusta. Yli sadan vuoden ajan suomalaisuutta on leimannut sisu. Sisu kestää kylmää säätä. Sisu, joka on tehnyt Suomesta yhden maailman onnellisimmista maista. Lyhyesti sanottuna, sisu on arvokasta. Mutta kuinka se vaikuttaa oppimiseen? Siitä tiedämmekin vähemmän.

Sisu käsitteenä

Sisusta puhutaan arkikielessä päivittäin. Akateemisessa kontekstissa, maailmanlajuinen englanninkielinen termi sisulle on 'grit'. Sisulla tarkoitetaan intoa ja sinnikyyttä viedä pitkän ajan tavoite päätökseensä. Ensimmäistä kertaa sisua on nyt tutkittu koulukontekstissa pitkällä aikavälillä. Vasta valmistunut Helsingin yliopiston kasvatustieteenlaitoksen tutkimus osoittaa, että sisua voidaan kehittää koulussa oikeilla menetelmillä (Tang&Salmela-Aro 2019). 2000 nuoren koulunkäyntiä observoitiin kuudennelta luokalta yhdeksännelle luokalle saakka tätä Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusta varten.

Halu edistyä ja saavuttaa tavoitteet

Tutkimuksessa tarkasteltiin oppilaiden halua edistyä ja saavuttaa oppimistavoitteensa, näiden vaikutusta sisun lisääntymiseen oppimisessa, ja edelleen sisun vaikutusta oppimiseen ja koulutyöhön sitoutumiseen. Analysoimme miten halu edistyä ja saavuttaa tavoitteet voi auttaa nuoria kehittämään sisua koulutyöhön, ja sitä kautta parantamaan oppimistuloksia ja koulutyöhön sitoutumista. Tutkimus osoittaa, että vaikka halu edistyä korreloi sisun ja oppimistulosten kanssa, edistymishalun ja sisun vaikutus oppimistuloksiin on vähäinen, kun on otettu huomioon aiempi koulumenestys, sitoutuminen, elinympäristö ja muut muuttujat, kuten esimerkiksi tunnollisuus. Joka tapauksessa, tavoitesuuntautuneisuudella näyttää olevan merkittävä vaikutus sisun kehittymiseen senkin jälkeen, kun muut muuttujat on otettu huomioon. Toisin sanoen, tavoitesuuntautuneisuus on edistymishalua parempi vaikutin sisun, tehokkaamman oppimisen ja koulusitoutumisen kehittymisessä yläkouluissa.  

Vaikutukset oppimiselle

Edistymishalua ja sisua pidetään tärkeinä ilmiöinä oppimisen tukemisessa tällä hetkellä. Kasvattajat etsivät kuumeisesti keinoja, joilla tukea oppilaidensa edistymishalua ja sinnikkyyttä. Tutkimuksemme osoittaa, että sisua voidaan kehittää ja sen kehittymistä voidaan koulussa tukea, kunhan teemme sen varoen. Parhaiten oppilaiden edistymistä voidaan tukea auttamalla heitä löytämään tavoitteen oppimiselleen, ja tukemalla heitä tavoitteen saavuttamisessa. Näin he oppivat periksiantamattomuutta ja saavat mahdollisuuden menestyä opinnoissaan.


Tang, X., Wang, M. T., Guo, J., & Salmela-Aro, K. (2019). Building Grit: The Longitudinal Pathways between Mindset, Commitment, Grit, and Academic Outcomes. Journal of Youth and Adolescence. 

School Day on suomentanut tämän artikkelin Xin Tangin alkuperäisartikkelista Sisu Can Be Built in Finnish School

Xin Tang

Postdoctoral Researcher

Department of Education

Helsinki University

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Katsaus palvelun kehitykseen
Primus-tiedon hyödyntämisen seuraava aalto

Samanlaiset artikkelit